Κέντρο Γυναικολογίας και Γονιμότητας
Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2024Όροι Χρήσης


 
 1. Αποδοχή Συµφωνίας

  Καθώς εισέρχεστε και χρησιµοποιείτε την ιστοσελίδα αυτή και τις υπηρεσίες µας, αποδέχεστε και συµφωνείτε µε όλους τους όρους χρήσης που θέτει η παρούσα (καλούµενη στο εξής ως «Συµφωνία»), καθώς και από τις πολιτικές που αναφέρονται σε αυτή. Επιπλέον, όταν χρησιμοποιείτε επιµέρους υπηρεσίες, οφείλετε να ακολουθήσετε όλες τις κατευθυντήριες οδηγίες και τους κανόνες που εφαρµόζονται σε αυτές. Η παρούσα Συµφωνία επεξηγεί τους όρους χρήσης των υπηρεσιών που προσφέρει η ιστοσελίδα, τα οφέλη, τους περιορισµούς καθώς και τα ζητήµατα ευθύνης που γεννώνται κατά την είσοδο και χρήση της ιστοσελίδας, καθώς και τους κανόνες και τις κατευθυντήριες οδηγίες που οφείλετε να ακολουθείτε κατά την είσοδό σας. Σας παρακαλούµε όπως διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα Συµφωνία. Εάν δεν συµφωνείτε µε τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, σας παρακαλούµε όπως σταµατήσετε να εισέρχεστε σε αυτή την ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες µας αµέσως.

 2. Συµβαλλόµενα µέρη

  Όπου στην παρούσα Συµφωνία γίνεται χρήση του αʼ πληθυντικού προσώπου, τούτο αναφέρεται σε όλα τα µέλη του προσωπικού του ιατρείου, καθώς και στους συνεργάτες που συµβάλλουν µε την εργασία τους κατά την παροχή των υπηρεσιών. Όπου στο παρόν κεφάλαιο γίνεται χρήση του βʼ πληθυντικού προσώπου, τούτο αναφέρεται σε όλα τα φυσικά πρόσωπα και τις ενώσεις προσώπων µε ή χωρίς νοµική προσωπικότητα που εισέρχονται στην ιστοσελίδα και χρησιµοποιούν τις υπηρεσίες που παρέχονται µέσω της ιστοσελίδας µας ή αποκτούν πρόσβαση σε πληροφορίες και υπηρεσίες που παρέχονται από εµάς. Οι υπηρεσίες µας δεν µεταβιβάζονται σε τρίτους και δεν επιτρέπεται να εκχωρήσετε τις απαιτήσεις σας από την παρούσα Συµφωνία σε τρίτους.

 3. Αλλαγές στους παρόντες Όρους Χρήσης

  Διατηρούµε το δικαίωµα να τροποποιούµε ή να αφαιρούµε τους Όρους που περικλείονται στην παρούσα Συµφωνία οποτεδήποτε, δηµοσιεύοντας τις αλλαγές ηλεκτρονικά µέσω της ιστοσελίδας µας http://www.gynfert.gr/ Διατηρούµε το δικαίωµα να επιβάλλουµε τέλος χρήσης ή να τροποποιούµε αυτό καθώς και να χρησιµοποιούµε εναλλακτικές υπηρεσίες. Θα καταβάλλουµε κάθε δυνατή προσπάθεια να σας ενηµερώσουµε για αυτές τις αλλαγές. Η αδιάλειπτη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών µας, συνεπάγεται ότι συναινείτε σε όλες τις αλλαγές.

 4. Δικαίωµα καταγγελίας

  Διατηρούµε το δικαίωµα να ελέγχουµε τη συµµόρφωσή σας προς αυτή τη Συµφωνία µε κάθε µέσο και να αναλαµβάνουµε δράση εάν το κρίνουµε απαραίτητο. Διατηρούµε το δικαίωµα να διακόψουµε τη χρήση της ιστοσελίδας οποτεδήποτε κατά την απόλυτη διακριτική µας ευχέρεια, όταν αντιληφθούµε ότι ενδεχοµένως κάνετε κατάχρηση της ιστοσελίδας µας ή δεν ακολουθείτε τους κανόνες που θέτουµε µε την παρούσα.

 5. Συµµόρφωση-Δικαιοδοσία

  Η παρούσα Συµφωνία διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Δεν µπορούµε να εξασφαλίσουµε ότι το περιεχόµενο της ιστοσελίδας µας είναι σύµφωνο µε τους νόµους της χώρας σας. Διαφορές που είναι δυνατόν να ανακύψουν από την παρούσα Συµφωνία υπάγονται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Ελληνικών Δικαστηρίων.

 6. Πνευµατική ιδιοκτησία

  Η ιστοσελίδα και το πρωτότυπο περιεχόµενό της, τα χαρακτηριστικά και ο τρόπος λειτουργίας της αποτελούν περιουσιακό στοιχείο μας και προστατεύονται από τις διατάξεις περί προστασίας του σήµατος, της πνευµατικής και διανοητικής ιδιοκτησίας. Καθώς επιχειρείτε να αντιγράψετε το περιεχόµενο της ιστοσελίδας, και εάν επιθυµείτε να χρησιµοποιήσετε, αντιγράψετε ή αναπαράγετε οποιοδήποτε µέρος της ιστοσελίδας, θα πρέπει προηγουµένως να λάβετε την έγγραφη προς τούτο άδειά µας, Για να ζητήσετε την έγγραφη άδεια µας, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, ή για περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλούµε όπως επικοινωνήσετε µαζί µας µέσω της ιστοσελίδας http://www.gynfert.gr/

 7. Περιορισµός της Ευθύνης

  Ουδεµία ευθύνη φέρουμε για την πληρότητα, ακρίβεια, χρησιµότητα ή διαθεσιµότητα των πληροφοριών που διαβιβάζονται ή είναι διαθέσιµες στην ιστοσελίδας µας, καθώς και των υπηρεσιών που παρέχονται, ανεξαρτήτως των ποικίλλων µέτρων που λαµβάνουµε και εφαρµόζουµε. Ουδεµία ευθύνη φέρουµε, για ζηµία (συµπερ. της θετικής ζηµίας, διαφυγόντος κέρδους, ηθικής βλάβης) η οποία έχει προκληθεί και συνδέεται µε την ιστοσελίδα µας, το περιεχόµενό της ή τις υπηρεσίες που παρέχονται µέσω αυτής. Σε καµία περίπτωση δεν φέρουµε ευθύνη για κάθε ζηµία που οφείλεται ή προκλήθηκε εξαιτίας της χρήσης, της αδυναµίας χρήσης ή της χωρίς εξουσιοδότηση χρήσης, της λειτουργίας ή αδυναµίας λειτουργίας της ιστοσελίδας µας και των υπηρεσιών αυτής. Δεν φέρουµε ευθύνη και ρητώς αποποιούµαστε κάθε ευθύνη για κάθε είδους ζηµία που προκύπτει από τη χρήση ή επίκληση πληροφοριών που περιέχονται στην ιστοσελίδα µας ή κατά τη χρήση των υπηρεσιών µας καθώς και για οποιοδήποτε ζήτηµα ανακύψει συνεπεία της ανταλλαγής δεδοµένων και πληροφοριών µε ηλεκτρονικά µέσα.

 8. Σχέσεις µε διαφηµίσεις

  Λαµβάνουµε σοβαρά υπόψη µας την φήµη και την αξιοπιστία µας και ενθαρρύνουµε µόνο προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία εµπιστευόµαστε. Δεν φέρουµε ουδεµία ευθύνη για τις ιστοσελίδες τρίτων µερών στα οποία µπορείτε να µεταβείτε δια µέσου της ιστοσελίδας µας· µε δική σας ευθύνη εισέρχεστε σε αυτές. Αναλαµβάνετε την ευθύνη να διαβάσετε και να συµφωνήσετε µε τους Όρους και Προϋποθέσεις χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου των τρίτων αυτών ιστοσελίδων.


Κλείσιμο
 
Ελληνικά    English   

Ovulation Calculator Κλείσιμο

Τελευταία Περίοδος:

(ΗΗ-ΜΜ-ΕΕΕΕ)
Διάρκεια Κύκλου: (μέρες)

BMI Calculator Κλείσιμο

Φύλλο:

Γυναίκα    Ανδρας
Ύψος: (εκατοστά)
Βάρος: (κιλά)

Pregnacy Calculator Κλείσιμο

Τελευταία Περίοδος: (ΗΗ-ΜΜ-ΕΕΕΕ)

Breast Cancer Risk Κλείσιμο