Κέντρο Γυναικολογίας και Γονιμότητας
Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2024Προσωπικά Δεδομένα


 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Εισαγωγή

Λαµβάνουµε σοβαρά υπόψη µας την ανάγκη προστασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, και το παρόν έντυπο Πολιτικής Προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα σάς παρέχει πληροφορίες για τον τρόπο που συλλέγουµε, χρησιµοποιούµε, µοιραζόµαστε, προστατεύουµε και εν γένει επεξεργαζόµαστε τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα σας ιδίως όταν χρησιµοποιείτε την ιστοσελίδα: http://www.gynfert.gr

Επιπρόσθετα της Πολιτικής Προστασίας, οι χρήστες της ιστοσελίδας μας µπορούν να συµβουλευτούν τους Όρους Χρήσης αυτής καθώς και τους ειδικούς όρους και προϋποθέσεις χρήσης των επιµέρους υπηρεσιών που εφαρµόζονται.

Το Κέντρο Γυναικολογίας & Γονιμότητας είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα σας και είμαστε υπεύθυνοι για την προστασία και επεξεργασία αυτών, υπό τους όρους που τίθενται κατωτέρω. Επεξεργαζόµαστε τα Δεδοµένα σας σύµφωνα µε το Γενικό Κανονισµό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδοµένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδοµένων.

Όπου στο παρόν κεφάλαιο γίνεται χρήση του αʼ πληθυντικού προσώπου, τούτο αναφέρεται στο προσωπικό εν γένει του ιατρείου.

Όπου στο παρόν κεφάλαιο γίνεται χρήση του βʼ πληθυντικού προσώπου, τούτο αναφέρεται σε όλα τα φυσικά πρόσωπα και τις ενώσεις προσώπων µε ή χωρίς νοµική προσωπικότητα που χρησιµοποιούν τις υπηρεσίες που παρέχονται µέσω της ιστοσελίδας µας ή αποκτούν πρόσβαση σε πληροφορίες και υπηρεσίες που παρέχονται από εµάς.

Στοιχεία επικοινωνίας

Τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας µας είναι τα κάτωθι:

Επωνυμία: Κέντρο Γυναικολογίας & Γονιμότητας
e-mail: tsakos@gynfert.gr
Ταχυδρομική διεύθυνση: Ανδριανουπόλεως 6, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα (ΤΚ 55133)
Τηλέφωνα επικοινωνίας: (+30) 2310 402400
Φαξ: +30 2310 420009

Εάν επιθυµείτε να επικοινωνήσετε για κάθε ζήτηµα σχετικό µε την επεξεργασία των Δεδοµένων σας και την άσκηση των δικαιωµάτων σας, µπορείτε να απευθύνεστε στην ανωτέρω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου tsakos@gynfert.gr

Είναι πολύ σηµαντικό οι πληροφορίες που διαθέτουµε για εσάς να είναι ακριβείς και ενηµερωµένες. Παρακαλούµε όπως µας ενηµερώσετε εάν οποιαδήποτε στιγµή οι προσωπικές σας πληροφορίες αλλάξουν αποστέλλοντας w. x. y. µας e-mail στο tsakos@gynfert.gr

Ποια δεδοµένα σας συλλέγουµε και για ποιο σκοπό

Κατά την επίσκεψη και πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα µας δε συλλέγουµε δεδοµένα σας, παρά µόνο όσα συλλέγονται από τα cookies και περιλαµβάνουν τις ακόλουθες κατηγορίες δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα :

Δεδοµένα τα οποία αφορούν την επικοινωνία σας µαζί µας όπως λ.χ. τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σας, εάν επιλέγετε την φόρµα επικοινωνίας που βρίσκεται στην ιστοσελίδα µας, µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail), γραπτό µήνυµα ή µήνυµα στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεδοµένα τα οποία αφορούν πληροφορίες για τον τρόπο που χρησιµοποιείτε την ιστοσελίδα µας και τις ηλεκτρονικά διαθέσιµες υπηρεσίες καθώς και τα δεδοµένα τα οποία δηµοσιεύετε στην ιστοσελίδα µας ή µέσω άλλων ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Υποβάλλουµε σε επεξεργασία τα ανωτέρω δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα προκειµένου να επικοινωνούµε µαζί σας, να απαντάµε στις ερωτήσεις και τα αιτήµατά σας κατά τον πλέον αποτελεσµατικό τρόπο καθώς και για να διαχειριζόµαστε κατάλληλα και να βελτιώνουµε την ιστοσελίδα µας και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες εξυπηρέτησης ασθενών που προσφέρουµε.

Περαιτέρω κατά την επικοινωνία σας µαζί μας συλλέγουµε και επεξεργαζόµαστε εν γένει τις ακόλουθες κατηγορίες δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα :

Δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία αφορούν το όνοµα, επώνυµο, πατρώνυµο, οικογενειακή και προσωπική κατάσταση, ηλικία, φύλο, καταγωγή, καθώς και γενετικά και βιοµετρικά δεδοµένα και πάσης φύσεως δεδοµένα που αφορούν την κατάσταση της υγείας σας καθώς και δεδοµένα τα οποία αφορούν τις συναλλαγές σας µαζί μας.

Υποβάλλουµε σε επεξεργασία τα ανωτέρω δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα σας προκειµένου να εκπληρώσουµε την υποχρέωση τήρησης ιατρικού αρχείου που επιβάλλει το άρθρο 14 του Ν. 3418/2005 (Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας) καθώς και να παρέχουµε ιατρικές συµβουλές και συµβουλές υγείας κατά τρόπο προσανατολισµένο στις προσωπικές ανάγκες σας.

Θα χρησιµοποιήσουµε τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα σας αποκλειστικά για τους σκοπούς για τους οποίους τα συγκεντρώνουµε και οι οποίοι αναφέρονται ανωτέρω καθώς και για κάθε σκοπό λογικώς συνεχόµενο µε αυτούς, εάν τούτο καταστεί αναγκαίο. Σε περίπτωση που χρειαστεί να υποβάλλουµε σε επεξεργασία τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα σας για κάποιο νέο και άσχετο προς τους ανωτέρω σκοπούς, θα σας ενηµερώσουµε και θα σας εξηγήσουµε τη νόµιµη βάση στην οποία θα στηρίζεται η ως άνω επεξεργασία. Μόνον εάν επιβάλλεται ή επιτρέπεται από το νόµο, είναι δυνατόν να υποβάλλουµε σε επεξεργασία τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα σας χωρίς να λάβετε γνώση προηγουµένως ή χωρίς να λάβουµε τη συναίνεσή σας.

Πως συλλέγουµε τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα σας

Συλλέγουµε τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα σας όταν εσείς τα αποστέλλετε απευθείας σε εµάς (λ.χ. συµπληρώνοντας τις φόρμες επικοινωνίας που υπάρχουν στην ιστοσελίδα µας ή χρησιµοποιείτε την ηλεκτρονική συµβουλευτική πλατφόρµα ή µας αποστέλλετε e-mail) καθώς και χρησιµοποιώντας cookies.

Ποια είναι η νόµιµη βάση επεξεργασίας των Δεδοµένων;

Η νόµιµη βάση για την επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα σας είναι το έννοµο συµφέρον µας να απαντούµε στα αιτήµατα επικοινωνίας που εσείς µας αποστέλλετε, να διαχειριζόµαστε κατάλληλα την ιστοσελίδα µας και να βελτιώσουµε τις υπηρεσίες που παρέχουµε, να ανταποκριθούµε προς τις νόµιµες υποχρεώσεις µας για τήρηση ιατρικού αρχείου και να παρέχουµε κατάλληλες και προσανατολισµένες στις προσωπικές ανάγκες σας ιατρικές συµβουλές.

Διατήρηση δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα

Η διάρκεια διατήρησης των Δεδοµένων καθορίζεται από την υποχρέωση διατήρησης που επιβάλλει το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο περί τήρησης ιατρικού αρχείου. Είναι δυνατή η παρέκταση της χρονικής διάρκειας διατήρησης των Δεδοµένων για λόγους απόδειξης ενώπιον των δικαστηρίων, της εκπλήρωσης συµβατικών υποχρεώσεων από την εταιρεία ή σε περίπτωση που απαιτεί κανόνας δικαίου ή συµµόρφωση µε υποδείξεις Δηµοσίων ή Ανεξάρτητων Αρχών.

Τα νόµιµα δικαιώµατά σας

Ως υποκείµενα των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα έχετε τα εξής δικαιώµατα:

Δικαίωµα πρόσβασης στα δεδοµένα σας: Τούτο σηµαίνει ότι έχετε το δικαίωµα να ενηµερωθείτε από εµάς για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των Δεδοµένων σας που τηρούµε, ποιοι οι αποδέκτες αυτών, πόσο διάστηµα τα αποθηκεύουµε, αν γίνεται αυτοµατοποιηµένη λήψη αποφάσεων, αλλά και για τα λοιπά δικαιώµατα σας, όπως διόρθωσης, διαγραφής δεδοµένων, περιορισµού της επεξεργασίας και υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων.

Δικαίωµα διόρθωσης των δεδοµένων σας: Το δικαίωµα να ζητήσετε διόρθωση των προσωπικών σας δεδοµένων αν αυτά είναι ανακριβή ή ελλιπή.

Δικαίωµα διαγραφής των δεδοµένων σας («δικαίωµα στη λήθη»): Το δικαίωµα να ζητήσετε διαγραφή ή κατάργηση των προσωπικών σας δεδοµένων, υπό ορισµένες προϋποθέσεις.

Δικαίωµα περιορισµού της επεξεργασίας των δεδοµένων σας: Το δικαίωµα να ζητήσετε τον περιορισµό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδοµένων όταν συντρέχουν ορισµένες προϋποθέσεις.

Δικαίωµα στη φορητότητα των δεδοµένων σας: Μπορείτε να µας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιµη µορφή τα Δεδοµένα που έχετε παράσχει ή να µας ζητήσετε να τα διαβιβάσουµε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.

Δεν λαµβάνουµε αποφάσεις, ούτε προβαίνουµε σε κατάρτιση προφίλ, βάσει αυτοµατοποιηµένης επεξεργασίας των Δεδοµένων σας.

Εάν επιθυµείτε να ασκήσετε κάποιο από τα ανωτέρω δικαιώµατα, παρακαλούµε όπως αποστείλετε e-mail στη διεύθυνση tsakos@gynfert.gr Όταν υποβάλλετε ένα αίτηµα, οφείλουμε να απαντήσουμε το αργότερο εντός 1 µηνός και είτε θα ικανοποιήσουμε το αίτηµα είτε θα το απορρίψουμε αιτιολογηµένα. Σε περίπτωση καθυστέρησης, αυτή δεν µπορεί να υπερβαίνει τους τρεις (3) µήνες από το χρόνο υποβολής του αιτήµατος, ενώ θα πρέπει να συνοδεύεται (είτε έχει γίνει δεκτό είτε έχει απορριφθεί) από ειδική αναφορά και επίκληση του λόγου και των συνθηκών που είχαν ως συνέπεια την καθυστέρηση. Αν τα αιτήµατα σας είναι προδήλως αβάσιµα ή υπερβολικά ιδίως λόγω του επαναλαµβανόµενου χαρακτήρα τους, διατηρούμε το δικαίωµα να επιβάλουμε την καταβολή εύλογου τέλους, λαµβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενηµέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούµενης ενέργειας ή να αρνηθούμε να δώσουμε συνέχεια στο αίτηµα.

Ποιοι είναι οι αποδέκτες των Δεδοµένων

Αποδέκτες των Δεδοµένων είναι: 1. Τα µέλη του προσωπικού του ιατρείου, τα οποία έχουν δεσµευτεί µε τήρηση εµπιστευτικότητας, 2. εξωτερικοί συνεργάτες, οι οποίες επεξεργάζονται τα Δεδοµένα σας ως Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασµό µας και σύµφωνα µε τις εντολές µας και οι οποίοι έχουν υπογράψει συµφωνητικό εχεµύθειας και εµπιστοσύνης, 3. Τρίτοι, εφόσον κάτι τέτοιο προκύπτει από τις συµβατικές υποχρεώσεις ή είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύµβασης παροχής ιατρικών υπηρεσιών, 4. πρόσωπα που συµµετέχουν στην παρακολούθηση της υγείας σας (λ.χ. θεράπων ιατρός, νοσηλευτικό προσωπικό) µε σκοπό να εξασφαλιστεί η συνέχεια της θεραπείας και της παρακολούθησης της κατάστασης της υγείας σας και 5. δηµόσιες ή δικαστικές υπηρεσίες ή Ανεξάρτητες Αρχές, εφόσον προκύπτει από διάταξη νόµου ή εισαγγελική διάταξη ή δικαστική απόφαση.

Απαιτούµε από όλα τα µέρη µε τα οποία µοιραζόµαστε τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα σας, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται ανωτέρω, να σέβονται και να µεριµνούν για την ασφάλεια των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα σας και να τα επεξεργάζονται εν γένει σύµφωνα µε το νόµο. Παραχωρούµε το δικαίωµα σε τρίτα και εξουσιοδοτηµένα από εµάς πρόσωπα να επεξεργάζονται τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα σας µόνο για συγκεκριµένους λόγους, αποκλειστικά για τους ως άνω αναφερόµενους σκοπούς και υπό τη δική µας καθοδήγηση. Σε κάθε περίπτωση, τα τρίτα αυτά µέρη έχουν δεσµευτεί µε τήρηση εµπιστευτικότητας και εχεµύθειας να µην αποκαλύψουν περαιτέρω τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και να τα χρησιµοποιήσουν στο µέτρο που τούτο καθίσταται αναγκαίο για να µας βοηθήσουν να παρέχουµε τις υπηρεσίες µας.

Ασφάλεια δεδοµένων

Εφαρµόζουµε ένα πλήθος µέτρων ασφαλείας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα σας προκειµένου να διασφαλίσουµε την εµπιστευτικότητα αυτών. Έχουµε λάβει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά µέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδοµένων από κάθε µορφής τυχαία ή αθέµιτη επεξεργασία. Τα µέτρα ασφαλείας επανεξετάζονται και τροποποιούνται κάθε φορά που κρίνεται απαραίτητο. Στο πλαίσιο αυτό προστατεύουµε κάθε µορφή ηλεκτρονικής επικοινωνίας µαζί µας από οιαδήποτε προσβολή και παραβίαση και τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα σας από το ενδεχόµενο τυχαίας απώλειας, χρήσης, τροποποίησης, αποκάλυψης ή πρόσβασης χωρίς άδεια.

E–mail και λοιπές µορφές επικοινωνίας

Τα µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου καθώς και τα µηνύµατα που αποστέλλετε σε άλλα µέσα κοινωνικής δικτύωσης και επικοινωνίας εν γένει διαχειρίζεται µέλος του εξειδικευµένου ιατρικού προσωπικού μας το οποίο θα είναι και το πιο κατάλληλο να ανταποκριθεί στο αίτηµά σας. Καταβάλλουµε κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντήσουµε το ταχύτερο δυνατό µόλις λάβουµε κάθε µορφής επικοινωνίας. Έχουµε λάβει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά µέτρα ώστε να αποτρέψουµε την πρόσβαση µη εξουσιοδοτηµένων προσώπων στο περιβάλλον στο οποίο ανταλλάσσονται τα µηνύµατα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Η ανταλλαγή πληροφοριών και δεδοµένων µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και µέσω κάθε µορφής ηλεκτρονικής επικοινωνίας δεν είναι απόλυτα ασφαλής και δεν φέρουμε ευθύνη για οποιοδήποτε ζήτηµα ανακύψει συνεπεία της ανταλλαγής δεδοµένων µε ηλεκτρονικά µέσα.

Cookies

Συλλέγουµε πληροφορίες για τους επισκέπτες της ιστοσελίδας µας χρησιµοποιώντας cookies ανάλυσης του τρόπου χρήσης της ιστοσελίδας µας της Google (Google Analytics). Εφαρµόζουµε το εργαλείο αυτό για να κατανοήσουµε πώς χρησιµοποιούν οι επισκέπτες της ιστοσελίδας µας τις ιδιότητές της, καθώς τα cookies συλλέγουν πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία σχετικά µε τη χρήση της, χωρίς προσωπικά αναγνωρίσιµες πληροφορίες για κάθε επισκέπτη. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη χρήση των cookies της Google Analytics θα βρείτε : https:// support.google.com/analytics/answer/6004245 Για να απορρίψετε ορισµένα ή και όλα τα cookies, µπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθµίσεις του προγράµµατος περιήγησης. Εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies, επισκεφθείτε τη σελίδα υποστήριξης του browser της επιλογής σας:

Internet Explorer : http://support.microsoft.com/kb/278835
Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-infowebsites-stored
Chrome : http://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en
Opera : http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
Safari : http://support.apple.com/kb/PH5042
Safari για iPad και iPhone : http://support.apple.com/kb/HT1677

Σύνδεση σε άλλες ιστοσελίδες

Η ιστοσελίδα µας προσφέρει συνδέσεις µε άλλες ιστοσελίδες, οι οποίες εφαρµόζουν τη δική τους Πολιτική Προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Οφείλετε να µεριµνήσετε να διαβάσετε την Πολιτική Προστασίας που υπάρχει στις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε.

Ενηµερώσεις Πολιτικής Απορρήτου

Μεριµνούµε όπως ενηµερώνουµε και εκσυγχρονίζουµε την Πολιτική Προστασίας των Δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς η τεχνολογία αλλάζει και εμείς προσαρμοζόμαστε. Εάν πραγµατοποιήσουµε ουσιώδεις αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας θα αναρτήσουµε ευδιάκριτο µήνυµα στην ιστοσελίδα µας. Σας ενθαρρύνουµε να διαβάζετε ανά τακτά διαστήµατα την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδοµένα σας.

Η ισχύς της παρούσας Πολιτικής ξεκινάει στις 25/5/2018.


Κλείσιμο
 
Ελληνικά    English   

Ovulation Calculator Κλείσιμο

Τελευταία Περίοδος:

(ΗΗ-ΜΜ-ΕΕΕΕ)
Διάρκεια Κύκλου: (μέρες)

BMI Calculator Κλείσιμο

Φύλλο:

Γυναίκα    Ανδρας
Ύψος: (εκατοστά)
Βάρος: (κιλά)

Pregnacy Calculator Κλείσιμο

Τελευταία Περίοδος: (ΗΗ-ΜΜ-ΕΕΕΕ)

Breast Cancer Risk Κλείσιμο